1

Bảo trì Sever Minh Vương Lúc 12h40 - 12h50p

Nội dung: Update phiên bản Minh vương giống Sever Tây Sơn Thôn. (1 số trang bị xanh có thể bị thay đổi option nhưng không đáng kể )

Yêu cầu:  Tải lại Part để có thể vào lại Game ! hoặc nếu chạy được Autoupdate bản cũ bạn hãy chạy lại 2 lần.

Link tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/10mddGv_NWSPLI3wCM1th6tt7lmWCTEH7/view

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét