1

BQT quyết định bỏ tính năng mặt nạ X điểm tống kim. nhằm chuẩn bị quy chuẩn hóa hơn tính năng tống kim.

Cụ thể tống kim tham gia mặt nạ sẽ được không x điểm nữa.

Thời gian áp dụng sau bảo trì ngày mai 08/01/2019.

Trân trọng thông báo

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét