1

Cập nhật tính năng mới đổi giới tính Nam có thể đổi sang nữ và ngược lại. nhằm giúp quý nhân sĩ nhộn nhịp hơn trong việc mua Nữ vào thiếu lâm và Nam vào Nga My

Áp dụng trước máy chủ Đạo Hương Thôn.

Phí đổi giới tính: 200 tiền đồng.

NPC liên quan: NPC đổi phái Hoành Ba Tiên Tử ở Ba Lăng Huyện________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét