1

Thời gian hỗ trợ: Bắt đầu từ 1800 - 10/11/2019 tới sau khi bảo trì ngày 9h00 12/11/2019. (kết thúc)

NPC hỗ trợ nhận tại Lễ Quan.

Mức Hỗ Trợ 1:

Nhận thưởng lên cấp độ 200 (Đối với nhân vật chưa trùng sinh) yêu cầu nhận thưởng là cấp độ 160 trở lên. (dưới 16x sẽ ko được nhận)

Mức Hỗ Trợ 2:

Nhận +4 Cấp độ cho tất cả nhân vật đã trùng sinh 1 trở lên không giới hạn đẳng cấp (ko vượt quá 160 cấp)

Lưu ý: Mỗi 1 nhân vật thỏa mãn điều kiện được nhận 1 lần hỗ trợ duy nhất. nhận 4 cấp độ nhưng không vượt quá TS 1 cấp 160 tối đa chỉ lên được TS 1 - 160.


Lịch sát nhập xem tại đây.


________________________

1 nhận xét: