1

Phần thưởng khi báo danh 149.Báo danh 1: 6 Mảnh Dây Truyền An Bang  (randon số mảnh) + 03 VLMT

Báo danh 2- 3: 6 Mảnh Dây Truyền An Bang (randon số mảnh) + 02 VLMT

Báo danh 4 - 10: 6 Mảnh Nhẫn An Bang (randon số mảnh)  + 01 VLMT

Báo danh 11 - 20: 6 Mảnh Ngọc Bội (randon số mảnh)  + 01 VLMT


Tất cả vật phẩm đều không khóa và không có hạn sử dụng.

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét