1

Sau bảo trì ngày 29/04/2019 cập nhật thêm vật phẩm hoàng kim tôn giả. (áp dụng hồi ức)

Thêm ngọc bội thiếu lâm phục ma đổi = 1000 điểm

Thêm các vật phẩm trang bị hạn chế thời gian = 10.000 điểm hoàng kim

Mở Trùng Luyện tất cả trang bị hạn chế thời gian.


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét