1

Sau bảo trì ngày mai cập nhật Event mới. cập nhật thêm 1 số vật phẩm có thể xếp chồng 100/100 để đỡ chật rương chứa đồ.

1. Tiên Thảo Lộ Tiểu, Đặc Biệt 100/100
2. Các Loại Đồ Phổ 100/100

Yêu cầu để có thể xếp chồng mở Autoupdate.exe trước khi vào game để cập nhật trạng thái.


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét