1

Hướng Dẫn - Sử dụng Cực Phẩm Thần Thạch


 Giới thiệu Cực Phẩm Thần Thạch:
 Công dụng:
- Cực Phẩm Thần Thạch  là nguyên liệu dùng để nâng cấp trang bị Hoàn Mỹ An Bang thành trang bị Hoàn Mỹ [Cực Phẩm] An Bang.

 Cách nhận vật phẩm:
- Có thể nhận được thông qua phần thưởng sự kiện. tính năng boss, Event game.

Yêu cầu thoát game Chạy Autoupdate.exe để cập nhật dữ liệu update mới tránh lỗi item.

 Cách sử dụng Cực Phẩm Thần Thạch:
 Nâng cấp tại NPC Thợ rèn thần Bí (Lâm An) theo công thức như sau:


 Công Thức:
- 3 Trang bị [Hoàn Mỹ An Bang] cùng loại
- 8 Cực Phẩm Thần Thạch
- 3 Thần Bí Khoáng Thạch
- 100 vạn lượng
- Tỉ lệ thành công 80% (Xịt mất nguyên liệu giữ nguyên 03 trang bị Hoàn Mỹ An Bang)

 Thành Công nhận:
1 Trang bị Hoàn Mỹ [Cực Phẩm] An Bang cùng loại được sử dụng để nâng cấp.

 Ví dụ:
Muốn nâng cấp Dây Truyền Hoàn Mỹ An Bang thành Hoàn Mỹ [Cực Phẩm] An Bang  sẽ cần sử dụng:
- 3 Dây Truyền Hoàn Mỹ An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên 
- 8 Cực Phẩm Thần Thạch
- 3 Thần Bí Khoáng Thạch
- 100 vạn lượng
 Thành Công nhận:
1 Hoàn Mỹ [Cực Phẩm] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên

 Bộ trang [Hoàn Mỹ] Cực Phẩm: ( thành công sẽ nhận option như hình)
Dây Truyền An Bang [Cực Phẩm]:

 Ngọc Bội An Bang [Cực Phẩm]:

 Nhẫn Hệ Hỏa An Bang [Cực Phẩm]:

 Nhẫn Hệ Thủy An Bang [Cực Phẩm]:


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét