1

Cập nhật 2 tính năng cho long tuyền thôn.

CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN TỐI THỨ 6 VÀ QUỐC CHIẾN THIÊN TỬ TỐI THỨ 2

Áp dụng: Sau bảo trì ngày 11/10/2018.

________________________

1 nhận xét: