1

Nhằm kick thích tính năng viêm đế hoạt động sôi nổi hơn cũng như nhiều phần thưởng giá trị cho các nhân sĩ có thời gian cày quốc tham gia tính năng cũng như giải trí.

Cập nhật sau bảo trì sáng thứ 2 ngày 16/4/2018.

Áp dụng: Toàn bộ máy chủ

Nội dung: Tăng rate xuất hiện mảnh viêm đế đồ đằng (vào các boss của từng ải VD: Ải 1 -> 10).

Như vậy xác xuất rơi mảnh trong bảo tàng viêm đế sẽ bao gồm Boss chính + Boss Phụ. (không tính lương mị nhi). Xác xuất % xuất hiện ngang với % xuất hiện Hình nhân.

Chi tiết tính năng: http://www.vlhoiuc.com/2017/08/tinh-nang-bao-tang-viem-e-big-update.html


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét