1

Nhằm quy hoạch lại giúp quý nhân sĩ tiện dễ dàng theo dõi sau đây chúng tôi sẽ quy hoạch lại để quý nhân sĩ nắm rõ các đồ phổ HKMP Hiện tại có thể ép được thành mảnh trang bị.

Danh Sách Đồ Phổ có thể Ép thành trang bị:

1. Phục Ma Kim Tử Côn
2. Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
3. Đại Nhãn Thần Chùy
4. Bôn Lôi Toàn Long Thương
5. Lượng Ngân Bảo Đảo
6. Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm
7. Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao
8. Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận
9. Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
10.  Định Khái Lục Ngọc Trượng
11. Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
12. Cập Phong Chân Vũ Kiếm
13. Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
14. 4 Món Trang Bị An Bang
15. 5 Món Trang Bị Định Quốc
16. Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
17. Kê Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
18. Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
19. Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
20. Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
21. Bích Hải Hồng Lăng Ba
22. U Lung Kim Xà Phát Đái
23. U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
24.
25. Địa Phách Hắc Diệm Xung Hạng Liên
26. Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
27. Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
28. Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
29. Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
30. Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
31. Cập Phong Tam Thanh Phù
32. Lôi Khung Thiên Địa Phù
33. Minh Ảo bắc minh đạo quán
34. Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
35. Thiên Ngoa Định Tâm Ngưng Thần Phù
36. Mộng Long Chính Hoàng Tăng Mão.
37. Hãm Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
38. Thê Hoàng Băng Tuy Cẩm Uyển
39. Mộng Long Huyền Thiết Phát Đái
40. Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
41. Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
42. Bích Hải Hồng Linh Kim Tỵ Đái
43. Sâm Hoàng Hồn Giảo Yêu Thúc
44. Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
45. Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên.
====Update từ ngày 05/03/2018====
46. Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
47. Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
48. Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
49. Ngự Long Chiến Thần Qua Trụy
50. Vô Gian Cầm Vân Hộ Uyển
51. Minh Ảo u Cổ Ám Y
52. Định Khái Cẩu Tịch Bích Hộ Uyển
53. Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đáu
54. Vô Gian Phát Vân Ti Đái
55. Thiên Quang Sâm La Thúc Yêu Đái
56. Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
57. Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm
58. Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
59. Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết giáp
60. Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
61. Ma Thị Liệt Diệm Quán Miên
62. Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
63. Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
64. Ma Hoàng Khê Cốc Thúc Yêu Đái
65. Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
66. Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
67. Bích Hải Hồng Lăng Ba
68. Bích Hải Hồng Lĩnh Kìm Ti Đái
69. Bích Hải Uyên Ương Đao
====Update từ ngày 05/07/2018====
70. Mộng Long Huyền Ti Pháp Đái
71. Mộng Long Chính Hoàng Tăng Mão
72. Hám Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái
73. Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
74. Vô Ma Ma Ni Quán
75. Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
76. Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
77. U Lung Thanh Ngô Triền Yêu
78. U Lung Mặc Thù Nguyên Lý
79. Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
80. Băng Hàn Đơn Chỉ Phi ĐAo
81. Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
82. Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
83 .Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
84. Sâm Hoàng Hồn Giảo Yêu Thúc
85. Sâm Hoàng Tinh Vẫn Phi Lý.
86. Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán
87. Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
88. Địa Phách Khấu Tâm Trạc
89. Định Khái Triền Mãng Yêu Đái
90. Sương Tinh Thiên Thanh Băng Tinh Thủ
91. Lôi Khung Hàn Tung Băng Bách Quan
92. Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm Đái
93. Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
94. Vụ ảo thanh ảnh huyền ngọc bội
95. Vụ ảo tung phong tuyết ảnh ngoa
====Update từ ngày 13/09/2018====
96. Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
97. Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét